ត្រឡប់ក្រោយ

University of Waikato


ព័ត៌មានគ្រឹះស្ថាន

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន :

University of Waikato

ប្រភេទកម្មសិទ្ធិគ្រឹះស្ថាន :

ប្រភេទស្ថាប័ន :

ព័ត៌មានទំនាកទំនង

ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង :

លេខទូរស័ព្ទការិយាល័យ :

0
University of Waikato Te Whare Wananga o Waikato Gate 1 Knighton Road Private Bag 3105, Hamilton 3240, New Zealand.

លេខទូរស័ព្ទចល័ត :

លេខទូរសារ :

សារអេឡិចត្រូនិច :

គេហទំព័រ :

ប្រវត្តិស្ថាប័ន

ប្រវត្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ