ត្រឡប់ក្រោយ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: trainings/view_institution.php

Line Number: 20

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/views/trainings/view_institution.php
Line: 20
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 189
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once


ព័ត៌មានគ្រឹះស្ថាន

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: trainings/view_institution.php

Line Number: 32

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/views/trainings/view_institution.php
Line: 32
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 189
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

ប្រភេទកម្មសិទ្ធិគ្រឹះស្ថាន :

ប្រភេទស្ថាប័ន :

ព័ត៌មានទំនាកទំនង

ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង :

លេខទូរស័ព្ទការិយាល័យ :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: trainings/view_institution.php

Line Number: 112

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/views/trainings/view_institution.php
Line: 112
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 189
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

n/a

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: trainings/view_institution.php

Line Number: 128

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/views/trainings/view_institution.php
Line: 128
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 189
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

លេខទូរស័ព្ទចល័ត :

លេខទូរសារ :

សារអេឡិចត្រូនិច :

គេហទំព័រ :

ប្រវត្តិស្ថាប័ន

ប្រវត្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ