ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ធបាល និង​ស្មៀន
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 08-09-2020 ដល់ 23-09-2020
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 26-09-2020 ដល់ 27-09-2020
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">វេនៈ អង្គារ៍ ពុធ

ចូលរួមទូទៅ
 

វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត
(Financial Management Best Practices)
***ចូលរៀនៈ ២៦ /២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
***វេនសិក្សាៈ ថ្ងៃ សៅរ៍ /អាទិត្យ
***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo
***តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ កញ្ញា តំលៃ $200
*** តំលៃពេញ $250

IFA Address :# 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
**Tel:015 996 108 l 012 253 524 l 012 238 241

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ