ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្តជាក់ស្តែង

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 15-05-2020 ដល់ 18-06-2020
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 21-06-2020 ដល់ 22-06-2020
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">វេនសិក្សា៖ ថ្ងៃអាទិត្យ

វគ្គខ្លីពិសេសៈការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្តជាក់ស្តែង
(Human Resource Management Best Practices)
***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning)
***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
***វេនសិក្សា៖ ថ្ងៃអាទិត្យ
***Tel:015 996 108 ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo
***ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ ត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា ២០២០

IFA Address :# 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
**Tel:015 996 108 l 012 253 524 l 012 238 241

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ