ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងការគ្រប់គ្រងស្តុក

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 26-11-2019 ដល់ 18-12-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 21-12-2019 ដល់ 23-12-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

វគ្គខ្លីៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងការគ្រប់គ្រងស្តុក
(Manufacturing Costing and Stock Management Practices)
***ចូលរៀន: 21/22/23  ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***តំលៃសិក្សា: បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩​ តំលៃ $100
*** តំលៃពេញ $150
***H/P:015 996 108/069​ 400 384/076 6666 442
****Telegram: http://t.me/ifainfo

Tel:012 987 006/076 6666 442/069​ 400 384/015 996 108​
FaceBook Page: Institute of Finance and Accounting-IFA
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ