ការងារជាងកំបោរ

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សំណង់​ស៊ីវីល និង​កម្មករ ជាង​កំបោរ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : សំណង់ និងអាគារ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ព្រៃវែង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 21-10-2019 ដល់ 31-10-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-11-2019 ដល់ 01-11-2020
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">N/A

សិស្ស និសិ្សត និង ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ

ជាប់ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិក៏អាចចូលរៀនបាន

ចាប់ពីថ្ងៃទី21  ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 ដល់ ថ្ងៃទី31  ខែតុលា  ឆ្នាំ 2019

Prey Veng Job Center

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province 

Email: jc_preyveng@yahoo.com/​jc_preyveng@nea.gov.kh

Tel: 081 786 655/043 210 277

Prey Veng Job Center

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province 

Email: jc_preyveng@yahoo.com/​jc_preyveng@nea.gov.kh

Tel: 081 786 655/043 210 277

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ