បច្ចេកទេសការលក់ និងទីផ្សារនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

Institute of Finance and Accounting
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Institute of Finance and Accounting
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការលក់ និងទីផ្សារ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការលក់ និងទីផ្សារ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 08-10-2019 ដល់ 28-10-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 02-11-2019 ដល់ 03-11-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

- ជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងការលក់

- កំណត់បញ្ញានៃការលក់ គំរូសម្រាប់កំណើនការលក់

- មធ្យោបាយលក់នៃបណ្ដាញសង្គម

- បង្កើនការឆ្លើយឆ្លងស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងហ្វេសប៊ុក

- ឧបករណ៍វិភាគពីអតិថិជន។

(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
Telegram:http://t.me/ifainfo
FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Institute of Finance and Accounting
 • អាសយដ្ឋាន:

  st. 271 Sangkat Beoung salang , Khan Toul Kork , Phnom Penh 

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ