ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរខេត្តកំពង់ធំ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរខេត្តកំពង់ធំ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេវា​ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធានារ៉ាប់រង
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : កំពង់ធំ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-09-2019 ដល់ 01-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 05-11-2019 ដល់ 05-11-2023
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4ឆ្នាំ

បេក្ខជនទាំងពីរភេទ

លេខទំនាក់ទំនងៈ 012662610 / 0964444816

លេខទំនាក់ទំនងៈ 012662610 / 0964444816

វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរខេត្តកំពង់ធំជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេក្នុងការបណ្ទុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរខេត្តកំពង់ធំ
 • អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវវាលស្រែ១០០ភូមិកំពង់ធំសង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។
 • Email Address: aci_kt@yahoo.com
 • Website: www.aci-edu.blogspot.com

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ