ជំនាញ វិស្វកម្មយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : វិស្វកម្មម៉ាស៊ីន
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ព្រះសីហនុ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 04-09-2019 ដល់ 05-12-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 05-12-2019 ដល់ 05-12-2023
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4ឆ្នាំ
៌ឥតបង់ថ្លៃ

- ជនក្រីក្រ ជនពិការ សិស្សបោះបង់ការសិក្សារ ក្មេងកំព្រា ជនជាតិភាគតិច កម្មករ កម្មការីបាត់បង់ការងារ

- ជាប់ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

- ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀន      ចំនួន១ច្បាប់

- រូបថតទំហំ(៤x៦)               ចំនួន០៥សន្លឹង

- ប្រវត្ដិរូបសង្ខេបមានបិទរូប   ចំនួន១ច្បាប់

- លិខិតជាប់ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ    ចំនួន១ច្បាប់

- ជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដោយឥតបង់ថ្លៃ នេះមានគោលបំណងចង់ជនក្រីក្រ ជនពិការ ស្រ្ដីមេម៉ាយ សិស្សបោះបង់ការសិក្សារ ក្មេងកំព្រា ជនជាតិភាគតិច កម្មករ កម្មការីបាត់បង់ការងារ មានចំណេះដឹងមួយដើម្បីបង្កើតមុខរបរច្បាស់លាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ។

- ជាប់ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

- ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀន      ចំនួន១ច្បាប់

- រូបថតទំហំ(៤x៦)               ចំនួន០៥សន្លឹង

- ប្រវត្ដិរូបសង្ខេបមានបិទរូប   ចំនួន១ច្បាប់

- លិខិតជាប់ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ    ចំនួន១ច្បាប់

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ សិត្ថក្នុងភូមិពូធឿង ឃុំបិតត្រាង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ដព្រះសីហនុ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ
 • អាសយដ្ឋាន: នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ភូមិពូធឿង ឃុំបិតត្រាង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ដព្រះសីហនុ
 • Email Address: pccfpi@gmail.com
 • Website: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ