ម៉ាឃីតធីង

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគេជាសែនសៀមរាប
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្ររង
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគេជាសែនសៀមរាប
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការលក់ និងទីផ្សារ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រប់គ្រង
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : សៀមរាប
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 27-08-2019 ដល់ 11-12-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 20-12-2019 ដល់ 20-12-2021
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">2ឆ្នាំ

សិស្សនិស្សិតទូទៅ

សិស្សនិស្សិតទូទៅ

លោកស្រី ផង់ ពុទ្ធី

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបជីវៈខេត្តសៀមរាប

ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបចា

លោកស្រី ផង់ ពុទ្ធី

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបជីវៈខេត្តសៀមរាប

ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន

ជូនចំពោះសិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតទាំងអស់ជាទីសេ្នហា

សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប(RPITSSR)ដែលជាគ្រឹ: ស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលឈានមុខមួយក្នុងចំណោមគ្រឹ:ស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ។ ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ មានឈ្មោះថា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាបដែលបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយប្រកាស លេខ៣៦២ អយក ប្រក.ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។បច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេស ភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជា ជីវៈ ដោយអនុក្រិត្យលេខ ១១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។យោងទៅលើបទពិសោធន៍ការងារក្នុងរយៈពេលដ៍យូរដោយចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថានមានការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សលើផ្នែកគ្រូបច្ចេកទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

យើងខ្ញុំ គណ:គ្រប់គ្រងមានមោទនភាព និងសូមថ្លែងអរគុណដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតទំាង អស់ដែលសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវិ:។យើងខ្ញុំគណ:គ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទំាងអស់់និង ជំនាញ និងឥរិយាបទសមរម្យ ដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និសិ្សតប្រកដោយគុណភាព និងបម្រើបានូវត្រូវការការងារ

 

ទស្សនះវិស័យ

ផ្តល់សេវាអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជិវះ ស្រប តាមក្រមខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា ប្រកបដោយគុណភាព និងមានការទទួលស្គាល់ពីសាធារណះជន

គុណតម្លៃ

ផ្តោតសំខាន់ សិស្សនិស្សិតក្រីក្រ

ទំនុកចិត្ត ផលិតភាព គំនិត ផ្តូចផ្តើម ការងារជាក្រុម ភាពប៉ិនប្រសប់

សិស្សនិស្សិតទូទៅ

លោកស្រី ផង់ ពុទ្ធី

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបជីវៈខេត្តសៀមរាប

ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបចា

លោកស្រី ផង់ ពុទ្ធី

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបជីវៈខេត្តសៀមរាប

ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤

នាយិកាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន

ជូនចំពោះសិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតទាំងអស់ជាទីសេ្នហា

សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប(RPITSSR)ដែលជាគ្រឹ: ស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលឈានមុខមួយក្នុងចំណោមគ្រឹ:ស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ។ ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ មានឈ្មោះថា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាបដែលបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយប្រកាស លេខ៣៦២ អយក ប្រក.ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។បច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេស ភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាបស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជា ជីវៈ ដោយអនុក្រិត្យលេខ ១១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។យោងទៅលើបទពិសោធន៍ការងារក្នុងរយៈពេលដ៍យូរដោយចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថានមានការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សលើផ្នែកគ្រូបច្ចេកទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

យើងខ្ញុំ គណ:គ្រប់គ្រងមានមោទនភាព និងសូមថ្លែងអរគុណដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតទំាង អស់ដែលសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវិ:។យើងខ្ញុំគណ:គ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទំាងអស់់និង ជំនាញ និងឥរិយាបទសមរម្យ ដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និសិ្សតប្រកដោយគុណភាព និងបម្រើបានូវត្រូវការការងារ

 

ទស្សនះវិស័យ

ផ្តល់សេវាអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជិវះ ស្រប តាមក្រមខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា ប្រកបដោយគុណភាព និងមានការទទួលស្គាល់ពីសាធារណះជន

គុណតម្លៃ

ផ្តោតសំខាន់ សិស្សនិស្សិតក្រីក្រ

ទំនុកចិត្ត ផលិតភាព គំនិត ផ្តូចផ្តើម ការងារជាក្រុម ភាពប៉ិនប្រសប់

អាស្រ័យដ្ឋាន : ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុមសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប (ខាងកើត ផ្សារសាមគ្គី៧០ ម៉ែត)

ទូរសព្ទ: 012 906 285 /012 325 223 /070 788 990

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគេជាសែនសៀមរាប
 • អាសយដ្ឋាន:

  ភូមិបន្ទាយចាស់ ឃុំស្លក្រាម ស្រុកសៀបរាប ខេត្តសៀមរាប

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ