គណនេយ្យករជំនាញ

Institute of Finance and Accounting
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Institute of Finance and Accounting
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គណនេយ្យ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : គណនេយ្យ​​ សវនកម្ម និង​ពន្ធអាករ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ក្រៅប្រទេស
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 15-08-2019 ដល់ 11-09-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 14-09-2019 ដល់ 16-09-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អនុវត្តជាក់ស្ដែង

ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសំរាប់អាជីកម្មខ្នាត តូច មធ្យម និងធំ
ការអនុវត្តការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
គណនេយ្យកុំព្យូទ័រអនុវត្តកំរិតខ្ពស់
គណនេយ្យអនុវត្តសំរាប់អាជីវកម្ម
ការប្រើប្រាស់ Advanced Excelសំរាប់គណនេយ្យ និងពន្ធដារ

(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
Telegram:http://t.me/ifainfo
FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Institute of Finance and Accounting
 • អាសយដ្ឋាន:

  st. 271 Sangkat Beoung salang , Khan Toul Kork , Phnom Penh 

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ