បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយតាកែវ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយតាកែវ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការគ្រប់គ្រងពិធីផ្សេងៗ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : តាកែវ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 10-09-2019 ដល់ 30-09-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 07-10-2019 ដល់ 14-10-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4 years

បេក្ខជនទាំងពីរភេទ        

កម្រឹតវប្បធម៏បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម(ជាប់បាក់ឌុប)

បណ្ដុះបណ្ដាលវីជ្ជាជីវៈ

អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

012682777,015682777

កម្រឹតវប្បធម៏បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម(ជាប់បាក់ឌុប)

បណ្ដុះបណ្ដាលវីជ្ជាជីវៈ

អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

012682777,015682777

គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជា
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយតាកែវ
 • អាសយដ្ឋាន: ខេត្តតាកែវ
 • Email Address: 111@gmail.com
 • Website: 0

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ