កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលនិយាយអំពី “ភាពបាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់បារម្ភ”

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 05-08-2019 ដល់ 23-08-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 24-08-2019 ដល់ 07-09-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">The training will be held every Saturday from August 24 until September 7, 2019
ឥតគិតថ្លៃ
 • ប្រសិនបើលោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែលជាប់ពន្ធ សិស្ស និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឬសាធារណៈជន មានបំណងចង់ចូលរួម

បើអ្នកចាប់អាចអារម្មណ៍ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលនេះ សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមបានតាមរយះតំណរភ្ជាប់នេះ 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdcZ_WqsccsvDU9g…/viewform…

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!

ពួកយើងជាក្រុមយុវជន ដែលបានបង្កើតនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលនិយាយអំពី “ភាពបាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់បារម្ភ”។ ពួកយើងចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងកម្មវធីនេះ ដោយសារយើងមានគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនអោយចូលរួមក្នុងការស្វែងយល់ ចែករំលែកចំណេះដឹង និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការ បាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ រួមទាំងយុវជនដទៃទៀតផងដែរ។ កម្មវិធី «ការងាកចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តនិងការថប់អារម្មណ៍» នេះ មានគោលបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនដូចជា៖
• ផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនឲ្យបានចូលរួមសកម្មភាពស្វែងយល់ ចែករំលែកចំណេះដឹង និងដោះស្រាយបញ្ហាការបាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់អារម្មណ៍
• បង្កើនសមត្ថភាព និងការយល់ដឹងចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាការបាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់អារម្មណ៍
• ជម្រុញយុវជនឱ្យមានការអនុវត្តន៏ និងសកម្មភាពចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះ។

Transparency International Cambodia is the fully-accredited local chapter of Transparency International and was officially founded on 5 July 2010 by a number of anti-corruption activists and professionals committed to the creation of transparent and accountable Cambodia. It has since built a strong institution arduously fighting corruption and promoting integrity, transparency and accountability in the country. We work together with individuals and institutions at all levels including government, civil society, business, media and the wider public to achieve sustainable economic development, promote integrity, and fight against corruption.
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
 • អាសយដ្ឋាន: No. 13, St. 554, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh
 • Email Address: info@ticambodia.org
 • Website: http://www.ticambodia.org

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ