របៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តិ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការផលិតជីសរីរាង្គ ជីកំប៉ុស្តិ៍ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបែបធម្មជាតិ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ និងនេសាទ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ព្រៃវែង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 15-07-2019 ដល់ 31-07-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 05-08-2019 ដល់ 15-08-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">N/A
ឥតគិតថ្លៃ

សិស្ស និសិ្សត និង ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ

ជាប់ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិក៏អាចចូលរៀនបាន

សិស្ស និសិ្សត និង ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ

ជាប់ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិក៏អាចចូលរៀនបាន

របៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តិ

អាចទំនាក់ទំនង មជ្ឃមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង

Tel: 012 39 16 79/015 47 16 74 /017 76 48 98 /077 93 94 78/012 53 29 39

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង
 • អាសយដ្ឋាន:

  ភូមិលេខ២ សង្កាត់់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

 • Email Address: jc.preyveng@gmail.com
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ