ប្រធានបទ៖ ‌‌‍‍«ការគ្រប់គ្រងចំណូលជាតិ»

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : ផ្សេងៗ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេវា​ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 09-07-2019 ដល់ 31-07-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-09-2019 ដល់ 01-09-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">ពេលព្រឹក-ថ្ងៃ
ឥតគិតថ្លៃ

សាធារណៈជនទៅ សិស្ស-និស្សិត ក្រុមការងារ 

 • ត្រូវបង្កើតក្រុមដែរមានសមាជិក៤នាក់
 • ត្រូវមានបេក្ខភាពជានារីយ៉ាងហោចណាស់ ៥០% 
 • ត្រូវជាសិស្សបានបញ្ចប់េធ្នាក់ទី១២ ឬនិសិ្សតដែរកំពុងសិស្សានូវថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនានា
 • ត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកួត និងតម្រង់ទិសតាមការបរិច្ឆេត ដូចបានបញ្ចាក់ក្នុងការស្នើរសំុ

*** ក្រុមដែលទទួលជ័យលាភី នឹងទទួលបានរង្វាន់ ព្រមទាំងលិខិតបញ្ជាក់ការចូលរួមពី អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

 • ទទួលបានចំណេះដឺងទាកើទងទៅនិងការគ្របគ្រងចំណូលជាតិ ជាពិសរសលើវិស័តសារពើពន្ធ
 • ពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនិយាយជាសាធារណៈ និងជំនាញជជែកណេញដោល
 • ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ចូលរួម និងពានើរង្វាន់កិត្តិយសមេដាយ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
 • ទទួលបានឱកាសហ្វឹតហាក់ការងារជាមួយអង្គការតម្លាភាព និងឱកាសចែករំលេកចំណេះដឺង​ដល់យុវគ្គជននៅចខេត្តផ្សេងៗ

តើត្រូវដាក់ពាក្យតាមរបៀបណា?

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌផេ្សងៗ, ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ, ព័ត៌មានលម្អិត និងសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះ សូមចូលទៅកាន់៖ https://lnnk.in/kAH រួចសូមទាញ យកទម្រង់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រកួតដើម្បីយកទៅបំពេញ ហើយផ្ញើរមកកានអ៊ីមែល៖ lymengchi@ticambodia.org ។ បញ្ជាក់៖ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើសបំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ ជាភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាអង់គ្លេស។ 

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ 

 

Transparency International Cambodia is the fully-accredited local chapter of Transparency International and was officially founded on 5 July 2010 by a number of anti-corruption activists and professionals committed to the creation of transparent and accountable Cambodia. It has since built a strong institution arduously fighting corruption and promoting integrity, transparency and accountability in the country. We work together with individuals and institutions at all levels including government, civil society, business, media and the wider public to achieve sustainable economic development, promote integrity, and fight against corruption.
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
 • អាសយដ្ឋាន: No. 13, St. 554, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh
 • Email Address: info@ticambodia.org
 • Website: http://www.ticambodia.org

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ