គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត

Institute of Finance and Accounting
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Institute of Finance and Accounting
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គណនេយ្យ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : គណនេយ្យ​​ សវនកម្ម និង​ពន្ធអាករ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 21-06-2019 ដល់ 18-07-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 20-07-2019 ដល់ 22-07-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

Main contents

-ស្វែងយល់ពីការចាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មខ្នាតតូច-មធ្យម​ និង​ ធំ

-ស្វែងយល់ពីដំណើរការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

-ការកំណត់ចំណាយ​បង្កើតសហគ្រាសដំបូង

-ស្វែងយ់គោលការណ៍ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ

-ការរៀបចំប្លងគណនីពន្ធដារ​ (tax Accounts)

-ស្តងដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្តុសំរាបអាជីវកម្មខ្នាតតូច-មធ្មម (CIFRS for SMEs)

-ការរៀបចំឯកសារគណនេយ្យ និង​ ការកត់ត្រា

-ការរៀបចំឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

-ការរៀបចំបិទប្រតិបត្តិការពន្ធដារចូល​ Quickbooks & Excel

-ការរៀបចំបិទបញ្ជីគណនេយ្យ

-ការរៀបចំឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាស់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

-ករណីសិក្សាអនុវត្តជាក់ស្ដែង (Case study Best Practices)

(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Institute of Finance and Accounting
 • អាសយដ្ឋាន:

  st. 271 Sangkat Beoung salang , Khan Toul Kork , Phnom Penh 

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ