គ្រប់គ្រងយានដ្ខាន

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ជំនាញផ្សេងទៀតដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 22-04-2019 ដល់ 30-04-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 04-05-2019 ដល់ 06-05-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4month
ឥតគិតថ្លៃ!

សិក្ខាកាមទាំងពីរភេទ

ចេះអាន សរសេរអក្សរខ្មែរបាន

បណ្ដុះបណ្ដាលវីជ្ជាជីវៈ

ទំនា់ក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

081421744

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មត្រូវការសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាច្រើននាក់
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម
 • អាសយដ្ឋាន: ភ្នំពេញ
 • Email Address: XXX@gmail.com
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ