និតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្របញ្ជាក់​វិជ្ជាជីវៈ​/​អាជ្ញាបណ្ណ/កម្រិត
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ឱសថ/សុខមាលភាព/សេវាថែទាំ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : សៀមរាប
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-04-2019 ដល់ 27-05-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 27-05-2019 ដល់ 01-08-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">3ខែ

- សិស្សជាប់ឬធ្លាក់ទី១២

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើងទៅ

- សញ្ញាបត្រទទូលស្គាល់ចេញដោយក្រសូងអប់រំយុវជននិងកីឡា

- តាមលេខទូរសព្ទ; 063 67 21 968 សូមអរគុណ!

ដំណើរការតាំងពីយូរមកហើយ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • អាសយដ្ឋាន: ភូមិ ចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប
 • Email Address: info@angkor.edu.kh
 • Website: 0

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ