វិសកម្មអគ្គិសនី

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : ថ្នាក់ទី៩
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការបណ្តុះបណ្តាលគរុសិស្ស
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : កំពង់ចាម
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-01-1970 ដល់ 03-04-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 03-04-2019 ដល់ 02-07-2023
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">៤ឆ្នាំ

ស្រី

ប្រុស

ក្រក្សត់

ជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

មកយកពាក្យនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម

016656655

ជាគ្រឹះស្ថានតែមួយគត់ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម
 • អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិលេខ៧ចាស់ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម
 • Email Address: jc_kampongcham@nea.gov.kh
 • Website: 0

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ