របៀបសរសេរគោលការណ៍បុគ្គលិក​ & ការគ្រប់គ្រងធនធា

World Hope Training
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: World Hope Training
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ធនធានមនុស្ស
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 04-03-2019 ដល់ 18-03-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 23-03-2019 ដល់ 24-03-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">8am-4:30pm

1.របៀបរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន

 • ទម្រង់លំហូរការងារតាមខ្សែបណ្ដោយ និងខ្សែទទឹង
 • ដែនកំណត់នៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត

2.ធាតុផ្សំចាំបាច់សម្រាប់យកសរសេរក្នុងគោលការណ៍បុគ្គលិក(មានជូនគំរូគោលការណ៍បុគ្គលិក[Sample]ជាក់ស្ដែង)

 • មុខងារធនធានមនុស្ស(HRF)
 • កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស(HRDP)
 • យុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលការណ៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិក(SEPP)
 • គោលការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស(HRMP)
 • តម្រូវការហ្វឹកហ្វឺន និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក
 • គោកការណ៍រៀបចំកិច្ចសន្យាការងារ(SEC)
 • ការឈប់សម្រាប់សាធារណៈ និងឈប់សម្រាកពិសេស(PH & SL)
 • ការលាឈប់ពីការងារ(SR)
 • ការលប់ចោលកិច្ចសន្យាការងារ(ToM)
 • ការទទួលមរណៈភាព(Death)
 • ម៉ោងធ្វើការ(Hours of Works)
 • អវត្តមាននិងវត្តមាន(Absences & Attendances)
 • ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក(Staff Motivation)
 • តារាងប្រាក់បៀវត្សន៍(Salary Structure)
 • ការវាយតម្លៃបុគ្គលិកតាម SWOT

3.យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

 • ការកំណត់ទស្សនវិស័យ គោលដៅ និងបេសកម្ម
 • របៀបសរសេរ​ Job Description (JD)
 • ដំណើការ និងលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសបុគ្គលិក (Recruitment Process)
 • របៀបផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • របៀបសម្ភាន៍ដើម្បីទទួលបានបុគ្គលិកល្អ
 • របៀបរៀបចំ Orientation
 • របៀបសរសេរកិច្ចសន្យាការងារ
 • 4.របៀបរៀបចំប្រាក់បៀវត្សន៍ និងប្រាក់ឈ្នូល

 • នីតិវិធីរៀបចំតារាប្រាក់បៀវត្សរ៍ (Salary Scale)
 • ការគិតប្រាក់ឈ្នូល ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ថែមម៉ោង​ (OT)
 • 5.យុទ្ធស្រាស្តរក្សាបុគ្គលិក (Staff Retention) & អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស(HRDP)

 • របៀបវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ
 • របៀបលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងការគិតអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
 • របៀបស្វែងរកតម្រូវការហ្វឹកហ្វឺនក្នុងស្ថាប័ន(TNA)
 • របៀបហ្វឹកហ្វឺនបុគ្គលិកអោយចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធិភាព
 • របៀបវាយតម្លៃវគ្គបណ្តុះបណ្ដោល(Training Evaluation)

H/P: 010 777 133/ 061 777 133/ 083 7777 63

Email: worldhope168@yahoo.com

#110WB, St 3, ជិតអង់តែនទួលគោក

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • World Hope Training
 • អាសយដ្ឋាន:

  # 58K, St. 2004, SankatToekThla, Khan SenSok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

 • Email Address:
 • Website: www.worldhopetraining.org

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ