គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Administration)

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្ររង
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ធនធានមនុស្ស
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : សៀមរាប
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-02-2019 ដល់ 01-04-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-04-2019 ដល់ 01-08-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4ខែ

- ត្រូវមានអាយុពី១៧ឡើងទៅ

- សិស្សធ្លាក់ថា្នក់ទី១២

- ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ឬឯកសារផ្សេងៗ

- សញ្ញាបត្រចេញដោយក្រសូងអប់រំយុវជន និង កីឡា

- តាមលេខទូរសព្ទ; 063 67 29 168 សូមអរគុណ!

ដំណើរការតាំងពីយូរមកហើយ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • អាសយដ្ឋាន: ភូមិ ចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប
 • Email Address: info@angkor.edu.kh
 • Website: 0

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ