ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការផ្តល់ សេវាកម្មជូនអតិជន

Life Training and Consulting Centre
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Life Training and Consulting Centre
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ជំនាញផ្សេងទៀតដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : សេវាកម្មអតិថិជន
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 09-01-2019 ដល់ 15-01-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 20-01-2019 ដល់ 21-01-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">08:00am-05:00pm
 • បេឡាករ
 • អ្នកធ្វើបដិសណ្ធារកិច្ច
 • អ្នកផ្ដល់ព័ត៍មាន
 • មន្រ្តីឥណទាន​
 • ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម
 • បុគ្គលិកលក់។ល។

ចំណុចសំខាន់ៗនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ

 •  ភាពជឿជាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនរបស់អ្នក
 • ការយល់ដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ៗ ដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាមួយនឹង អតិថិជនសក្តានុពលរបស់អ្នក
 • យុទ្ធសាស្ត្រ វិធីសាស្ត្រ ក្នុងការទាក់ទាញចិត្តអតិថិជន ឲ្យប្រើនឹងនូវតែបន្តរប្រើសេវារបស់យើង
 •  ការយល់ដឹងបន្ថែពីរបៀប ផ្តល់សេវាអតិថិជនតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ ឬប្រពន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ
 •  ចំណងមេត្រីភាព ក្នុងការបំពេញចិត្ត នឹងយល់ចិត្តអតិថិជន របស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
 •  គន្លឹះទំនាក់ទំនងដែលមានសក្តានុពលដែលជាប្រយោជន៍ ទាំងស្ថាប័ន និងខ្លួនឯងក្នុងនាមជា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាជិព។

Tel : 016 888 248 /089 894449/ 016 529995
Facebook Page: LIFE Training and Consulting Center
Email: lifesuccess.asia@gmail.com/
life.gm@lifesuccess.asia
Linked in: LIFE TRAINING CENTER
Address :172,BDCE E2 Nehru Blvd (St. 215), Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh City, Cambodia

 

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Life Training and Consulting Centre
 • អាសយដ្ឋាន:

  #921, St 371, BoengTumPun, Mean cheay, Phnom Penh

 • Email Address:
 • Website: www.lifesuccess.asia

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ