កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ឯកទេសធានាគារហិរញ្ញាវត្ថុ បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
Advanced Excel Skills សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ឯកទេសម៉ាឃីតធីង បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
Cambodian Labour Law សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ឯកទេសគណនេយ្យ បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
Effective Policy Analysis and Development Skills សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Developing Effective Marketing Strategies សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
អេឡិចត្រូនិច នឹងអគិ្គសនី បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ