កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
Developing and Implementing a Competency Framework សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Developing Practical and Effective Standard Operating Procedures (SOP) សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
យន្តសាស្ត្ររថយន្ត បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
វិស្វកម្ម​អគ្គិសនី បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
វិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រសត្ច បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
គណនេយ្យនិងហិរញ្ញ​វត្ថុ បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
ព័ត៌មានវិទ្យា បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ