កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

អគ្គិសនីរថយន្ត កាំមេរ៉ា និង GPS សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី សៀមរាប
ជួយជុលបរិក្ខារត្រជាក់ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី សៀមរាប
អេឡិចត្រូនិច​អគ្គីសនីបោកគក់ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី សៀមរាប
ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរទឹកកក សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី សៀមរាប
ជួសជុសម៉ូទ័រ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី សៀមរាប
Practical Internal Audit Techniques សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Management and Leadership Skills សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
E-Commerce Web Development Design សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I សៀមរាប
ជួសជុសបរិក្ខារត្រជាក់ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I សៀមរាប
អេឡិចត្រូនិច​ បរិក្ខារត្រជាក់អគ្គីសនីនឹងបណ្ដាញទឹក សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ