កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

គណិតវិទ្យា បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ​និងទេសចរណ៍ បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
គណនេយ្យ បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
ទីផ្សារ បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
គ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
ជំនាញ សេវាកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III ព្រះសីហនុ
ជំនាញ សេវាកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III ព្រះសីហនុ
ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្ររង ព្រះសីហនុ
ជំនាញ ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច បរិញ្ញាបត្ររង ព្រះសីហនុ
ជំនាញ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បរិញ្ញាបត្ររង ព្រះសីហនុ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ