កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

EMS Awareness ISO 14001:2015 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Management Prerogatives Under Cambodian Labor Law សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Management Prerogatives Under Cambodian Labor Law សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការរៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូល បរិញ្ញាបត្រ រាជធានី​ភ្នំពេញ
Sewing Supervisor Enhance Training សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I រាជធានី​ភ្នំពេញ
Introducation Of Textiles សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II រាជធានី​ភ្នំពេញ
Quality Assurance In Textile and Fashion Industry សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ISO 45001: 2018 Hazard Identification Risk Assessment Control HIRAC Training សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ISO 14001: 2015 Aspect Impact Training សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ