កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ជំនាញឯកទេស អភិវឌ្ឍជនបទ បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស ក្សេត្រសាស្ត្រ បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស អភិវឌ្ឍជនបទ បរិញ្ញាបត្រ កំពត
ឯកទេស សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម បរិញ្ញាបត្រ កំពត
ឯកទេស វិទ្យាសាស្ត្រកសិម្ម មិនទាន់​បញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា កំពត
ជំនាញឯកទេស អគ្គិសនី មិនទាន់​បញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា កំពត

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ