កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ជីវវិទ្យា បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស កំពង់ធំ
គ្រប់គ្រងអប់រំ បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស កំពង់ធំ
គ្រប់គ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ