កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស ស្វាយរៀង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ