កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញកក់សំបុត្រយន្តហោះ (Ticketing and Reservation) តាមប្រព័ន្ធ AMADEUS សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Communication and Interpersonal Skills សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Internal Control and Risk Management for Privates សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Advanced11-12 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
Upper_Inermediate9-10 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
Intermedoate7-8 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
Pre_Internediate5-6 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
Elementary3-4 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
Beginner 1-2 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ
foundation FD សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី តាកែវ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ