កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្រ បាត់ដំបង
Administration បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
English បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
Marketing បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
Accountant បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
គ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ បាត់ដំបង
បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ បាត់ដំបង
បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ