កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ការថែទាំ និង​ជួសជុលម៉ាសុីនត្រជាក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម) សៀមរាប
ការថែទាំ និង​ជួសជុលអគ្គិសនីរថយន្ត វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម) សៀមរាប
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ(ជួសជុលកុំព្យូទ័រ) វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម) សៀមរាប
ការងារជាងកំបោរ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ(ឌីប្លូម) សៀមរាប
អេឡិចត្រូនិច ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប
ការដំឡើងបណ្ណាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ