កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ការថែទាំ និង​ជួសជុលអគ្គិសនីរថយន្ត មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប
សេវាកម្មបរិក្ខារត្រជាក់ក្នុងអគារ មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប
ការថែទាំ និង​ជួសជុលទោចក្រយានយន្ត មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប
ការងារជាងកំបោរ មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប
ការដំឡើងបណ្តាញបំពង់ទឹក មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប
កាថែទាំនិងជួសជុលអគ្គិសនី មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ