កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science) បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា (Management Information System) បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
- ភាសាអង់គ្លេស (English Language) បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
- សេដ្ឋកិច្ច (Economic) បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប
- ព័ត៌មានវិទ្យា (Information Technology) បរិញ្ញាបត្រ សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ