កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ការថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II រាជធានី​ភ្នំពេញ
Taxation Training សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Executive Certificate in School Managment Promotion 17 សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II រាជធានី​ភ្នំពេញ
Executive Certificate in Human Resource Management Promotion 21 សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II រាជធានី​ភ្នំពេញ
Advanced Excel Best Practices សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ