កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ព័ត៌មានវិទ្យា បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ
អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្រ កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ