ថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជិវៈ១ (C1) ការដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: អគ្គិសនី និងឧបករណ៍អគ្គិសនី
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជា​ជីវៈ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : សៀមរាប
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2021-01-14 ដល់ 2021-02-10
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2021-02-15 ដល់ 2022-12-30
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : ព្រឹក

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្រោមការគ្រប់ គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ជារបស់ រាជរដ្ឋរដ្ឋាភិបាល

   

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្រោមការគ្រប់ គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត 

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  - ប្រឡងជា់ ឬធ្លាក់ថ្នាក់ទី៩
  - ឬវិញ្ញាបនបត្រស្ពានចម្លង
  - ឬវិញ្ញាបនបត្រ ប៊ីប(Beep)
  - ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  អាទិភាពសិស្ស ស្រី ជនពិកា ជនក្រីក្រ


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ