បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស វិស្វកម្មបរិក្ខារត្រជាក់


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជា​ជីវៈ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : សៀមរាប
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2021-01-14 ដល់ 2021-02-10
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2021-02-15 ដល់ 2022-12-14
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : ព្រឹក

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • អាហារូបករណ៍ ជារបស់រដ្ឋ

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប ក្រោមការគ្រប់ គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត 

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  សញ្ញាបត្រ(ច្បាប់ចម្លងផ្លូវការ)១សន្លឹក
  បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ចូលរៀន ០១សន្លឹក
  រូបថតថ្មី ៣x៤ = 3 សន្លឹក
  រូបថតថ្មី ៤x៦  = ៦សន្លឹក
  ពាក្យសុំចូលរៀន

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  សិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សារ ឆ្នាំ ២០១៩ ឬ ២០២០ 
  មកទទួលពាក្យសុំអាហារូបករណ៍
  អាទិភាពសិស្ស ស្រី ជនពិកា ជនក្រីក្រ


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ