ទូរគមនាគមន៍


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: អគ្គិសនី និងឧបករណ៍អគ្គិសនី
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2021-01-14 ដល់ 2021-01-31
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2021-02-01 ដល់ 2021-05-01
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : ៣ខែ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្ស យុវជន មាតាបិតា អាណាព្យាបាល និងសាធារណជន ឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ខាងមុខនេះ ក្រសួងនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន ១៩ ១៧៩ នាក់ ឱ្យទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ១ (C1) ២ (C2) និង ៣ (C3) ថ្នាក់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/បរិញ្ញាបត្ររង បច្ចេកទេស/ឯកទេស (HDT/S) និងថ្នាក់អប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។

  ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត បេក្ខជនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជិវៈនីមួយៗដែលខ្លួនមានបំណងចូលរៀន៕

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  - កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១បេក្ខជនដែលបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៩)ឬបានបញ្ចប់ថ្នាក់ស្ពានចម្លងបន្ដជំនាញថ្នាក់ទី៨និងទី៩ឬកម្រិតសមមូល

  - កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ២ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជី

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  អាយុចាប់ពី១៥-៣៥ឆ្នាំ

  ត្រូវមានកាយសម្បាទារឹងមាំ និង សុខភាពល្អ

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  - បេក្ខជនត្រូវមកទទួលពាក្យសុំអាហាររូបកតណ៍នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ

  - កាលបរិច្ឆេកឈប់ទទួលពាក្យនឹងជូនដំណឹងដោយសាមីគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ឆេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ។


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ