បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា(៤ឆ្នាំ) បរិញ្ញាបត្ររង(២ឆ្នាំ)សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស​និងវិជ្ជាជីវៈ(សិក្សារយៈពេល១ឆ្នាំ)


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: កម្មវិធីទូទៅ
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: TVET
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : កំពង់ចាម
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-11-01 ដល់ 2019-11-30
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-12-01 ដល់ 2022-12-31
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : ព្រឹក រសៀល

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • *បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសរយៈពេល៤ឆ្នាំ                

  -វិស្វកម្មអគ្គិសនី                                             

  -សំណង់សុីវិល                                              

  -ព័ត៌មានវិទ្យា   

  -អេឡិចត្រូនិច

  -ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

  *បរិញ្ញាបត្ររងរយៈពេល២ឆ្នាំ

  -អគ្គិសនី

  -សំណង់សុីវិល

  -ព័ត៌មានវិទ្យា

  -អេឡិចត្រូនិច

  -ភាសាអង់គ្លេស

  *សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១(សិក្សារយៈពេល១ឆ្នាំ)

  -ថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត

  -អគ្គិសនីក្នុងអគារ

  -សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ

  -ជាងកំបោរ

   

                                        

                                                                     

                                                                     

   

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  សិស្សទើបប្រលងជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប។
   

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  -មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

  -សៀវភៅគ្រួសារ

  -បញ្ជីអាត្រានុកូលដ្ឋាន

  -សញ្ញាបត្រជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប


   

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  -ជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

  -មកសុំពាក្យដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននិងបំពេញឯកសារពាកើព័ន្ធផ្សេងៗ

  -មានលិខិតបញ្ជាក់ថាពិតជាបានជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុបមែន

  -ជាសិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រ ឬដែលមានបំណងចង់ចូលរៀនវគ្គអារហាររូបករណ៍នេះ
   


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ