គំនូរបោះពុម្ព

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង

 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: ការបោះពុម្ព និងគំនូលើក្រណាត់(tvet)
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I
 • - Institution: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : បាត់ដំបង
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-08-20 ដល់ 2019-10-25
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-11-04 ដល់ 2022-11-04
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • សាលាមានផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ សម្រាប់សិស្ស និសិ្សតដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយ

  សិក្សាដោយមិនបង់ថ្លៃ

  កន្លែងសម្រាប់អាហារូបករណ៍មានចំនួនកំណត់

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចទំនាក់ទំនងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង តាមរយៈអាសយដ្ឋាន ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុង/ខេត្ត បាត់ដំបង

  លេខទូរសព្ទ 089 52 54 07/ 016 52 22 06/​ 096 55​ 55 941/ 017 22 63 06

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  សិស្សា​នុសិស្ស ដែលបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៩) ឬបញ្ចប់ថ្នាក់ស្ពានចម្លងបន្តជំនាញថ្នាក់ទី ៨ និងទី៩ ឬកម្រិតសមមូល

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  ចុះឈ្មោះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង 

  បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៩) ឬបញ្ចប់ថ្នាក់ស្ពានចម្លង បន្តជំនាញថ្នាក់ទី៨ និងទី៩ ឬកម្រិតសមមូល

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  បេក្ខជន បេក្ខនារី មកពីតំបន់ដាច់ស្រយាល ក្រីក្រ ជនជាតិភាគតិច ជនពិការ ត្រូវបានចាត់ទុកជាអតិភាពក្នុងការទទូលអាហារូបករណ៍


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន: វិទ្យាស្ថាន
 • - Email Address: btbinstitute@gmail.com
 • - អាសយដ្ឋាន ផ្លូវលេខ៥ ជាប់ព្រលានយន្តហោះបាត់ដំបង
 • - Website 0
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: ជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ