បច្ចេកទេសដាំបន្លែ

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ

 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: ការដាំបន្លែ
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • - Institution: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : កំពង់ធំ
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-03-11 ដល់ 2019-04-20
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-04-04 ដល់ 2019-08-04
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : ៤ខែ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ភូមិអាចារ្យលាក់​ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ​ ឬ ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 097 729 20 47/ 012  92 62 32

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :
 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:
  • សញ្ជាតិខ្មែរ
  • ចេះអាន និង ចេះសរសេរភាសាខ្មែរ
 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ភូមិអាចារ្យលាក់​ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ​ ឬ ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 097 729 20 47/ 012  92 62 32


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន: វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • - Email Address: ptc.kgthom@gmail.co
 • - អាសយដ្ឋាន ភូមិអាចារ្យលាក់​ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: គ្មាន

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ