ស្ពានចម្លងបន្តជំនាញ


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: អ៊ុតសក់ ធ្វើក្រចក គ្រឿងលម្អអាពារពិពាហ៍ និងពិធីការ
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: ថ្នាក់ទី៨
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : កំពង់ចាម
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2017-12-22 ដល់ 2031-12-12
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2018-01-02 ដល់ 2018-01-06
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : 6 ខែ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • កម្មវិធីស្ពានចម្លងបន្តជំនាញនេះគីជាកម្មវិធីសំខាន់ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់(ស្ពាន) វិលទៅរកការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឲពួកគេវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនមានជំនាញថ្មី ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងកសាងអាជីពការងារសមរម្យនៅពេលអនាគត់។

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  សិស្សបោះបងការសិក្ខាថ្នាក់ទី៨ និងថ្នាក់ទី៩ចំនួន៥០នាក់

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ០៩៧​៧៤០៤៣០៦/០១៥៣៤២២២៦

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  មកដល់កន្លែងឫទំនាក់ទំនងតាមទួរស័ព្ទ


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ