អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 28 /03/2020
New Zealand Government Commonwealth Awards for Tanzanian Students, 2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /05/2020
Deans Scholarships for International Students at Bangor University, UK បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 28 /02/2020
La Trobe International Academic funding for European and American Students, 2020 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /06/2020
Vice Chancellor’s Global Development Scholarship at University of Portsmouth in UK, 2020 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /05/2020
International African Academic Excellence Entrance Award at Fanshawe College, Canada បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ