អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /10/2019
Graduate Women Wellington – Masters by thesis Scholarship in New Zealand 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 29 /11/2019
Dean’s Global Research Scholarship at University of Strathclyde in UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
Lionel Murphy Endowment Postgraduate Scholarship in Australia, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 15 /12/2021
Deakin India 10% Postgraduate Bursary for Indian Students in Australia, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /10/2019
Fulbright Foreign Student Program in USA បណ្ឌិត , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ