អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 01 /04/2020
WUFP Waiver Programme for Non-EEA Students at Wageningen University & Research, Netherlands បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 08 /03/2020
Melbourne University International Sport Access Scholarship in Australia បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 19 /03/2020
International Dr Doreen Tan Endowed Entrepreneurship Scholarship at Singapore Management University បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 28 /03/2020
New Zealand Government Commonwealth Awards for Tanzanian Students, 2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /05/2020
Deans Scholarships for International Students at Bangor University, UK បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ