អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
American Association Of University Women in US Scholarship, 2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
វិស្វកម្មអគ្គិសនី បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
សេវាកម្មបរិក្ខារត្រជាក់ក្នុងអគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ