អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 25 /10/2019
គំនូរបោះពុម្ព បណ្ឌិតបច្ចេក​វិទ្យា/​ឯកទេស , បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ