អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
វិស្វកម្មយន្តសាស្រ្តរថយន្ត បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
ក្សេត្រសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
វិទ្យាសាស្រ្ត និង វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
វិស្វកម្មអគ្គិសនី បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ