អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
ក្សេត្រសាស្រ្ត សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
អគ្គិសនី សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ