អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
យន្តសាស្ត្ររថយន្ត សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
អេឡិចត្រូនិច សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
កម្មន្តសាល សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
គណនេយ្យ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ស្វាយរៀង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ