អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 25 /03/2021
បច្ចេកទេសផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន(ក្រឡឹង) សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 25 /03/2021
ការដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 25 /03/2021
សេវាកម្មគ្រប់គ្រងយាន្ដដ្ឋាន សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 25 /03/2021
ការផ្សាអគ្គិសនី សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 25 /03/2021
ការថែទាំ និងជួសជុលអគ្គិសនីរថយន្ដ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ