អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 01 /01/2021
ការងារកំបោរ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 01 /01/2021
ការតម្លើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
ការថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ