អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
សេវាកម្មបរិក្ខារត្រជាក់ក្នុងអគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
ផ្សារអគ្គសនី សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
ការដំឡើងបណ្តាញបំពង់ទឹក សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 15 /11/2019
ការដំឡើងបណ្តាញអគ្គសនីក្នុងអគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្វាយរៀង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ