អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 09 /02/2019
The Global Leaders Fellowship សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ