អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 28 /12/2020
ផ្សារអគ្គីសនី សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្ទឹងត្រែង
ផុតកំណត់ : 28 /12/2020
ការជួសជួល ថែទាំរថយន្ដ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្ទឹងត្រែង
ផុតកំណត់ : 28 /12/2020
សំណង់ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្ទឹងត្រែង
ផុតកំណត់ : 28 /12/2020
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្ទឹងត្រែង
ផុតកំណត់ : 28 /12/2020
អគ្គីសនី សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ស្ទឹងត្រែង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ